VCS Mobile

ย้อนกลับ หน้าหลัก

ปฎิทินนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2553-2554

(ตารางเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้)
  วันที่ 24 มีนาคม - 25 เมษายน 2557
  เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2014 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 29 มีนาคม 2557
  รับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 เวลา 08.30-12.00น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  วันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2557
  เปิดภาคเรียนฤดูร้อน Summer 2014 ระดับชั้นอนุบาล รอบที่ 2

  วันที่ 14-18 เมษายน2557
  หยุดวันสงกรานต์

  วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2557
  ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557
  - ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1-3 รับเครื่องแบบนักเรียนและ อุปกรณ์เครื่องนอน ณ อาคารเรียนอนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซื้อหนังสือแบบเรียน และรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
  เวลา 09.00-10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลพบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่
เวลา 10.30-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่

  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2557
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ซื้อหนังสือแบบเรียนและรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
  - วันฉัตรมงคล
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับอนุบาลทุกชั้น และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
  เวลา 09.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 7
เวลา 10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
  หยุดวันวิสาขบูชา

  วันที่ 26 พฤษภาคม - 19 กันยายน 2557
  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

  วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวารีและ นักเรียนอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม่

  วันที่ 19 มิถุนายน 2557
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 นักเรียนประถมศึกษา

  วันที่ 26 มิถุนายน 2557
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 นักเรียนมัธยมศึกษา

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
  หยุดวันอาสาฬหบูชา

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
  หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

  วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

  วันที่ 28 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2557
  นักเรียน International เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร

  วันที่ 8 สิงหาคม 2557
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

  วันที่ 11 สิงหาคม 2557
  วันหยุดตามประกาศ คสช.

  วันที่ 12 สิงหาคม 2557
  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

  วันที่ 13 สิงหาคม 2557
  เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2014 นักเรียน International

  วันที่ 1 กันยายน 2557
  เปิดขายใบสมัครการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

  วันที่ 15-19 กันยายน 2557
  - นักเรียนชั้นอนุบาลประเมินความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 วิชาภาษาอังกฤษESL และ EP ระดับประถม

  วันที่ 22-26 กันยายน 2557
  - นักเรียนชั้นอนุบาลสอบประเมินความพร้อม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

  วันที่ 1-13 ตุลาคม 2557
  ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 11 ตุลาคม 2557
  รับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

  วันที่ 13 ตุลาคม 2557
  เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 18 ตุลาคม 2557
  รับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  วันที่ 20 ตุลาคม 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

  วันที่ 23 ตุลาคม 2557
  หยุดวันปิยมหาราช

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
  สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1 และ ม.4

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
  กิจกรรมวันลอยกระทง

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
  งานละครประจำปี

  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2557
  นักเรียน ม.6 เข้าค่ายวิชาการ

  วันที่ 4 ธันวาคม 2557
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ The Day of Pride

  วันที่ 5-7 ธันวาคม 2557
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมประจำปี

  วันที่ 5 ธันวาคม 2557
  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2557
  ลูกเสือสามัญชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรมประจำปี

  วันที่ 10 ธันวาคม 2557
  หยุดวันรัฐธรรมนูญ

  วันที่ 19-23 ธันวาคม 2557
  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557
  นักเรียน ม.6 สอบ Quota และโรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นสนามสอบ Quota

  วันที่ 22 ธันวาคม 2557
  นักเรียน International ปิดภาคเรียน

  วันที่ 23 ธันวาคม 2557
  กิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน

  วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558
  ปิดวันคริสต์มาส ปีใหม่และอบรมสัมมนาครู

  วันที่ 5 มกราคม 2558
  เปิดเรียนตามปกติ

  วันที่ 8 มกราคม 2558
  กิจกรรมกีฬาสีวารีสัมพันธ์วันเด็ก ระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  วันที่ 9 มกราคม 2558
  กิจกรรมกีฬาสีวารีสัมพันธ์วันเด็ก

  วันที่ 16 มกราคม 2558
  หยุดวันครู

  วันที่ 24 มกราคม 2558
  สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 ชั้น ม.1 และ ม.4

  วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
  นักเรียน ม.3 สอบ O-NET

  วันที่ 31 มกราคม 2558
  นักเรียน ป.6 สอบ O-NET

  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
  นักเรียน ม.6 สอบ O-NET

  วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558
  นักเรียนชั้นอนุบาลประเมินความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
  หยุดเรียนวันการศึกษาเอกชน

  วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558
  - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาภาษาอังกฤษ ESL และ EP ระดับประถม
- นักเรียนชั้นอนุบาลสอบประเมินความพร้อม

  วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
  - นักเรียนอนุบาลเรียนวันสุดท้ายและรับสมุดรายงานผลการเรียน
- กิจกรรมรับน้อง ส่งพี่
- พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
  พิธีจบหลักสูตรนักเรียนอนุบาล 3

  วันที่ 2-20 มีนาคม 2558
  เปิดเรียนพิเศษ ระดับอนุบาล ช่วงที่ 1

  วันที่ 2 มีนาคม 2558
  ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 7-8 มีนาคม 2558
  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เป็นสถานที่สอบ GAT,PAT ครั้งที่ 2

  วันที่ 10-17 มีนาคม 2558
  English-Camp 2015

  วันที่ 21 มีนาคม 2558
  รับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2556 เวลา 08.30-12.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  วันที่ 23 มีนาคม - 24 เมษายน 2558
  - เปิดเรียนพิเศษ ระดับอนุบาล ช่วงที่ 2
- เปิดเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2015 ทุกระดับชั้น

 
วันที่ 6 เมษายน 2558
  หยุดวันจักรี (เปิดเรียนภาคฤดูร้อนตามปกติ)

  วันที่ 10 เมษายน 2558
  กิจกรรมวันสงกรานต์

  วันที่ 13-17 เมษายน 2558
  หยุดวันสงกรานต์

     

ย้อนกลับ
Copyright © Varee Chiangmai School - An Education Beyond Tomorrow
59 Moo 6 Mahidol Rd.,Nonghoi, Muang, Chiang Mai 50000
Tel : 66(0)53140232-4 Fax : 66(0)53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th