VCS Mobile

ย้อนกลับ หน้าหลัก

ปฎิทินนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2553-2554

(ตารางเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้)
  วันที่ 24 มีนาคม - 25 เมษายน 2557
  เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2014 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 29 มีนาคม 2557
  รับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 เวลา 08.30-12.00น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  วันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2557
  เปิดภาคเรียนฤดูร้อน Summer 2014 ระดับชั้นอนุบาล รอบที่ 2

 
วันที่ 14-18 เมษายน2557
  หยุดวันสงกรานต์

  วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2557
  ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557
  - ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1-3 รับเครื่องแบบนักเรียนและ อุปกรณ์เครื่องนอน ณ อาคารเรียนอนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซื้อหนังสือแบบเรียน และรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
  เวลา 09.00-10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลพบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่
เวลา 10.30-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่

  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2557
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ซื้อหนังสือแบบเรียนและรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
  - วันฉัตรมงคล
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับอนุบาลทุกชั้น และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
  เวลา 09.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 7
เวลา 10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
  หยุดวันวิสาขบูชา

  วันที่ 26 พฤษภาคม - 19 กันยายน 2557
  เรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

     

ย้อนกลับ
Copyright © Varee Chiangmai School - An Education Beyond Tomorrow
59 Moo 6 Mahidol Rd.,Nonghoi, Muang, Chiang Mai 50000
Tel : 66(0)53140232-4 Fax : 66(0)53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th